Pravice iz javnih sredstev

Denarna socialna pomoč, otroški dodatek, subvencija vrtca…

 

Starševsko varstvo in družinski prejemki

Porodniški dopust, pomoč ob rojstvu otroka...

 

Varstvo otrok in družine

Varstvo odraslih, statusna razmerja, preživnina, skrbništvo, rejništvo...

Center za socialno delo Žalec

URADNE URE:

  • ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
  • sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
  • petek: 08.00 – 12.00

KONTAKT:

Mestni trg 5, 3310 Žalec

telefon: 03-713-12-50  03-713-12-61, fax: 03-713-12-80

e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 
Zadnja obvestila

 

 http://www.mddsz.gov.si/

RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO

(15.05.2015) 

Svet Centra za socialno delo Žalec na podlagi 25. člena Statuta Centra za socialno delo Žalec in sklepa 4. seje Sveta Centra za socialno delo Žalec, z dne 05. 05. 2015, razpisuje delovno mesto                    

 direktorja/direktorice Centra za socialno delo Žalec

 Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45l/94, Oldč US:U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00-zpdzc, 127/06-ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I 11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS) in 24. člena Statuta Centra za socialno delo Žalec, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

-           visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,

-          5 let delovnih izkušenj,

 -          opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,

-          opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.      

ali 

-          višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,

-          20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,

-          opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,

-          opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. 

Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo program dela oz. vizijo dela Centra za socialno delo Žalec.

 Izbrani kandidat/ka bo sklenil/la delovno razmerje za določen čas 5 let, in sicer za obdobje imenovanja. 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Žalec, Mestni trg 5,3310 Žalec z oznako »Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.   

Svet Centra za socialno delo Žalec

 

Znižano plačilo vrtca - obdobje prejemanja

(05.12.2014)

S spremembami in dopolnitvami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 99/2013 je bila spremenjena določba 33. člena zakona, ki je določala, da se pravica do znižanega plačila vrtca prizna za koledarsko leto. Spremenjena določba drugega odstavka 33. člena ZUPJS določa, da pripada pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta, torej s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za eno leto. Iz informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD2)  je razvidno, da samo polovici vseh upravičencev do znižanega plačila vrtca pravica poteče konec letošnjega leta, torej decembra, vsi ostali imajo pravico priznano še naprej. Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev.

Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/ 

Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji. 

Navodila :1.               Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.2.               Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji.  Nato izberite gumb »Poizvedba«.3.               V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.

 

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu 2014/15

(30.5.2014)

 

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1.9.2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico ozir. kosilo v šoli.

 

 

 

 

Sprejeti popravki socialne zakonodaje

(21.11.2013)

Državni zbor je danes dokončno potrdil spremembe Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Povezava do navedene vsebine je spodaj.

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7288/b1d556e20c3e4ebbc33ba989627ee6b1/

Mobilna služba centra za socialno delo Žalec

Razpored uradnih ur v poslovnih prostorih občin:

Na Občinah Polzela, Prebold, Vransko, Braslovče in Tabor pisarna CSD ne obratuje več zaradi premalega obiska uporabnikov. 


Datumi izplačil socialnih transferjev za leto 2014

Terminski plan izplačil v letu 2014

Obvestilo glede spremembe ure izplačil (januar 2012) 

 

mddsz

 

 

 

www.csd-zalec.si
Center za socialno delo Žalec