Pravice iz javnih sredstev

Denarna socialna pomoč, otroški dodatek, subvencija vrtca…

 

Starševsko varstvo in družinski prejemki

Porodniški dopust, pomoč ob rojstvu otroka...

 

Varstvo otrok in družine

Varstvo odraslih, statusna razmerja, preživnina, skrbništvo, rejništvo...

Center za socialno delo Žalec

URADNE URE:

 • ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
 • sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
 • petek: 08.00 – 12.00
 
Zadnja obvestila
Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu 2014/15

(30.5.2014)

 

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1.9.2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico ozir. kosilo v šoli.

 

 

Dodatek za veliko družino za leto 2014

(9.5.2014)

 

 

Za vse upravičence do otroškega dodatka (tudi, če so upravičeni do otroškega dodatka za samo enega otroka, ker so ostali že starejši od 18 let in imajo status dijaka oz. študenta) odloči o pravici dodatka za veliko družino center za socialno delo po uradni dolžnosti in ni potrebno vlagati posebne vloge.

Izplačilo dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, za leto 2014, bo 14.05.2014.
VLOGE ODDAJO samo tiste družine s tremi ali več otroki, v katerih so vsi otroci starejši od 18 let in se še redno šolajo. Te družine vlogo lahko oddajo na center za socialno delo do konca leta 2014.

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v RS in dejansko živijo v Republiki Sloveniji.

Pravico do dodatka ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

 

 

Roki za uveljavljanje posamezne pravice do družinskih prejemkov po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkov (ZSDP-1)

(28.4.2014)

 • starševski dodatek: 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (pravica se prizna od rojstva otroka)
 • pomoč ob rojstvu otroka: 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka (posvojitelji najpozneje 30 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve oziroma po izvedeni posvojitvi)
 • otroški dodatek:
  •        30 dni po rojstvu otroka – pravica se prizna od rojstva otroka (prej 90 dni)
  •        kadarkoli do otrokovega 18. leta starosti – pravica se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge
  •        izjemna višina otroškega dodatka za otroke v enostarševski družini: hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega     dodatka
  •        izjemna višina otroškega dodatka za predšolske otroke: hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka
 • dodatek za veliko družino: istočasno z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka; kdor ne uveljavlja pravice do otroškega dodatka ali do nje ni upravičen, vloži vlogo za tekoče leto v tekočem letu; za prejemnike otroškega dodatka center za socialno delo o pravici do dodatka za veliko družino odloči po uradni dolžnosti
 • dodatek za nego otroka: pravica se uveljavlja po rojstvu otroka in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge90 dni po rojstvu otroka – pravica se prizna od rojstva otroka – oziroma kadarkoli do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek: 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja oziroma najkasneje 30 dni po prenehanju delovnega razmerja, vendar najdlje do 18. leta starosti otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka

Če se pravice ne uveljavljajo v zgoraj navedenih rokih, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka oziroma z dnem vložitve vloge (starševski dodatek), razen v primeru uveljavljanja pravice do pomoči ob rojstvu otroka in pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ko ima zamuda roka posledico, da se pravica ne more več uveljaviti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni zbor potrdil Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

(3.4.2014)

 

Zakon določa nov sistem ureditve dopustov ob rojstvu otroka. Porodniški dopust se preimenuje v materinski dopust in traja tako kot doslej 105 dni; dopust za nego in varstvo otroka se bo po novem imenoval starševski dopust. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo mati. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Zakon, tako kot doslej predvideva 15 dni očetovskega dopusta ob rojstvu dojenčka, skupaj z mamo. Na novo pa še dodatnih 15 dni (plačanega) očetovskega dopusta po poteku starševskega dopusta, po enem letu. To pomeni, da z novim zakonom podaljšujemo celotno trajanje dopustov ob rojstvu otroka iz 12 na 12,5 meseca (na račun dodatnih 15 plačanih dni očetovskega dopusta). Zakon predvideva časovni odmik uveljavitve te novosti. Novost je tudi, da se lahko očetovski dopust v trajanju 30 dni, za katerega očetu pripada očetovsko nadomestilo, izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela in ne več samo v obliki polne odsotnosti z dela. Ta novost je posledica težnje po čim lažjem usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.


Zakon ukinja posvojiteljski dopust, saj so posvojitelji po novem zakonu upravičeni do starševskega dopusta v enakem obsegu kot starši in sicer v primeru posvojitve otroka do končanega prvega razreda osnovne šole.


Poleg tega zakon prinaša tudi podaljšanje pravice do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok, namesto do 6 leta starosti otroka do končanega prvega razreda, pri čemer je leto pravice neprenosljiva pravica vsakega od staršev.

Na novo so urejene pravice za socialne starše (ki otroka dejansko negujejo in varujejo), ki jih izenačujemo z biološkimi. Zakon uvaja nadomestilo za čas dojenja eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra.

Zakon predvideva možnost podaljšanja pravice do starševskega dodatka zaradi rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenosti, če starša ob rojstvu otroka že varujeta in vzgajata vsaj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole.... Zakon dviga dodatek k otroškemu dodatku za otroke v enostarševski družini iz 10% na 30% (kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema) . Pravice do družinskih prejemkov, razen pravice do dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino, veljajo za otroke do starosti 18. let, pravice, ki so bile vezane na starost otroka 6 ali 8 oziroma 10 let, pa zakon poenoti na končan prvi razred.

 

 

 

 

 

 

Opozorilo v zvezi s pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

 

(31.03.2014)

UPRAVIČENCI: Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči,pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI:Najdlje za obdobje, za katero se lahko dodeli denarna socialna pomoč. V primeru »podaljšanja« pravice do denarne socialne pomoči ali pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, upravičencu le-ta pripada od prvega dne naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge.

Primer: Če vlogo za denarno socialno pomoč ali vlogo za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje vložite 1. 3. 2014, vam v primeru izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev, pravica pripada od 1. 4. 2014 dalje.

ZAVEZANEC ZA PRIJAVO: - Od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 je bil zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in za sporočanje sprememb med zavarovanjem CSD, ki vam je pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje priznal. - Od 1. 4. 2014 dalje bo zavezanec za prijavo v obvezno zavarovanje, odjavo iz obveznega zavarovanja in za sporočanje sprememb med zavarovanjem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).Zavarovanje bo ZZZS urejal programsko na podlagi s strani MDDSZ prejetega podatka o obstoju odločbe o priznanju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če ZZZS, po preteku obdobja o upravičenosti do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, podatka o »ponovnem« obstoju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ne bo prejel, vas bo odjavil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

OPOZORILO:V povezavi z zgoraj navedenim vam svetujemo, da vlogo za »podaljšanje« pravice do denarne socialne pomoči ali za »podaljšanje« pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje vložite vedno v začetku meseca, v katerem vam upravičenost do pravice poteče (npr. če vam je bila pravica dodeljena za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014, vlogo vložite že na začetku meseca maja, in ne šele konec meseca maja 2014). Na ta način bo imel CSD dovolj časa za izdajo ustrezne odločbe in za obvestilo ZZZS o »ponovnem« obstoju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in posledično do odjave iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne bo prišlo.

Datum izplačila denarne socialne pomoči

(28.03.2014)

Izplačilo denarne socialne pomoči (I.obdelava) je zaradi praznika 21.04. prestavljeno na  torek 22.4.2014.

 

Dodatek za veliko družino za leto 2014

 (05.02.2014)

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki.

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta.
Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2011 znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.


Za vse upravičence do otroškega dodatka za vsaj enega otroka v družini, ki ima tri ali več otrok, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2014 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v maju in juniju.

 

VLOGE ODDAJO samo tiste družine s tremi ali več otroki, v katerih so vsi otroci starejši od 18 let in se še redno šolajo. Te družine vlogo lahko oddajo na center za socialno delo do konca leta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejem vlog za pogrebnine in posmrtnine

(02.01.2014)

Od 1.1.2014 prejemamo vloge za pogrebnine in posmrtnine.

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

- posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 265,22 evrov.
- pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 530,44 evrov. Podrobnejše informacije so na spodnji povezavi.

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/pogrebnina_in_posmrtnina/ 

 

Državna štipendija tudi za mladoletne dijake - začetek prejemanja vlog v decembru 2013 

(29.11.2013)

S 1.1.2014  se bo začel uporabljati novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), kjer je glavna novost, da so do  državne štipendije lahko upravičeni tudi mladoletni otroci. V decembru lahko oddajo vlogo vsi, ki PRVIČ UVELJAVLJAJO PRAVICO DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE; tako mladoletni kot polnoletni. Vsi, ki imate že pravico do državne štipendije NE vlagajte ponovno v decembru. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dosegljiva na spletni strani CSD (obrazci), MDDSZ, knjigarnah in papirnicah.

Spremembe se nanašajo predvsem na upravičence do štipendije. Upravičenci so lahko tako dijaki, študentje kot tudi udeleženci izobraževanja odraslih. Pogoj za dijaka je, da se vpiše v 1. letnik pred dopolnjenim 22 letom ob 1 vpisu. Pogoj za študenta pa je, da se vpiše pred dopolnjenim 27 letom ob 1 vpisu študija prve in druge stopnje v RS ali tujini. Upravičenci do štipendije niso več samo državljani RS. Novost pri dodeljevanju štipendije pa so kombinacije štipendij s kadrovsko, deficitarno, AD futurino. Zoisova in državna štipendija se ne moreta kombinirati.

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765#!/Zakon-o-stipendiranju-%28ZStip-1%29 

Sprejeti popravki socialne zakonodaje

(21.11.2013)

Državni zbor je danes dokončno potrdil spremembe Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Povezava do navedene vsebine je spodaj.

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7288/b1d556e20c3e4ebbc33ba989627ee6b1/

Mobilna služba centra za socialno delo Žalec

Z dnem 01.10.2011 je začel Center za socialno delo Žalec poslovati tudi v prostorih upravne enote Žalec v naslednjih Občinah: Polzela, Prebold, Vransko, Braslovče in Tabor.

Razpored uradnih ur v poslovnih prostorih občin:

Občina Polzela: ponedeljek 08:30 do 10:30;

Občina Prebold: torek 08:30 do 10:30 - 08.07.2014;

Občina Vransko: sreda 08:30 do 10:30 - 09.07.2014;

Občina Braslovče: četrtek 08:30 do 10:30; 

Občina Tabor: petek 08:30 do 10:30. 


Datumi izplačil socialnih transferjev za leto 2014

Terminski plan izplačil v letu 2014

Obvestilo glede spremembe ure izplačil (januar 2012) 

 

mddsz

 

 

 

www.csd-zalec.si
Center za socialno delo Žalec