Pravice iz javnih sredstev

Denarna socialna pomoč, otroški dodatek, subvencija vrtca…

 

Starševsko varstvo in družinski prejemki

Porodniški dopust, pomoč ob rojstvu otroka...

 

Varstvo otrok in družine

Varstvo odraslih, statusna razmerja, preživnina, skrbništvo, rejništvo...

Center za socialno delo Žalec

URADNE URE:

  • ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
  • sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
  • petek: 08.00 – 12.00
 
Zadnja obvestila
 

Opozorilo v zvezi s pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

(31.03.2014)

UPRAVIČENCI: Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči,pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI:Najdlje za obdobje, za katero se lahko dodeli denarna socialna pomoč. V primeru »podaljšanja« pravice do denarne socialne pomoči ali pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, upravičencu le-ta pripada od prvega dne naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge.

Primer: Če vlogo za denarno socialno pomoč ali vlogo za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje vložite 1. 3. 2014, vam v primeru izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev, pravica pripada od 1. 4. 2014 dalje.

ZAVEZANEC ZA PRIJAVO: - Od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 je bil zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in za sporočanje sprememb med zavarovanjem CSD, ki vam je pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje priznal. - Od 1. 4. 2014 dalje bo zavezanec za prijavo v obvezno zavarovanje, odjavo iz obveznega zavarovanja in za sporočanje sprememb med zavarovanjem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).Zavarovanje bo ZZZS urejal programsko na podlagi s strani MDDSZ prejetega podatka o obstoju odločbe o priznanju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če ZZZS, po preteku obdobja o upravičenosti do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, podatka o »ponovnem« obstoju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ne bo prejel, vas bo odjavil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

OPOZORILO:V povezavi z zgoraj navedenim vam svetujemo, da vlogo za »podaljšanje« pravice do denarne socialne pomoči ali za »podaljšanje« pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje vložite vedno v začetku meseca, v katerem vam upravičenost do pravice poteče (npr. če vam je bila pravica dodeljena za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014, vlogo vložite že na začetku meseca maja, in ne šele konec meseca maja 2014). Na ta način bo imel CSD dovolj časa za izdajo ustrezne odločbe in za obvestilo ZZZS o »ponovnem« obstoju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in posledično do odjave iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne bo prišlo.

Datum izplačila denarne socialne pomoči

(28.03.2014)

Izplačilo denarne socialne pomoči (I.obdelava) je zaradi praznika 21.04. prestavljeno na  torek 22.4.2014.

 

Dodatek za veliko družino za leto 2014

 (05.02.2014)

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki.

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta.
Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2011 znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.


Za vse upravičence do otroškega dodatka za vsaj enega otroka v družini, ki ima tri ali več otrok, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2014 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v maju in juniju.

 

VLOGE ODDAJO samo tiste družine s tremi ali več otroki, v katerih so vsi otroci starejši od 18 let in se še redno šolajo. Te družine vlogo lahko oddajo na center za socialno delo do konca leta.

 

 

 

 

 

Prejem vlog za pogrebnine in posmrtnine

(02.01.2014)

Od 1.1.2014 prejemamo vloge za pogrebnine in posmrtnine.

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

- posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 265,22 evrov.
- pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 530,44 evrov. Podrobnejše informacije so na spodnji povezavi.

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/pogrebnina_in_posmrtnina/ 

 

Državna štipendija tudi za mladoletne dijake - začetek prejemanja vlog v decembru 2013 

(29.11.2013)

S 1.1.2014  se bo začel uporabljati novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), kjer je glavna novost, da so do  državne štipendije lahko upravičeni tudi mladoletni otroci. V decembru lahko oddajo vlogo vsi, ki PRVIČ UVELJAVLJAJO PRAVICO DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE; tako mladoletni kot polnoletni. Vsi, ki imate že pravico do državne štipendije NE vlagajte ponovno v decembru. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dosegljiva na spletni strani CSD (obrazci), MDDSZ, knjigarnah in papirnicah.

Spremembe se nanašajo predvsem na upravičence do štipendije. Upravičenci so lahko tako dijaki, študentje kot tudi udeleženci izobraževanja odraslih. Pogoj za dijaka je, da se vpiše v 1. letnik pred dopolnjenim 22 letom ob 1 vpisu. Pogoj za študenta pa je, da se vpiše pred dopolnjenim 27 letom ob 1 vpisu študija prve in druge stopnje v RS ali tujini. Upravičenci do štipendije niso več samo državljani RS. Novost pri dodeljevanju štipendije pa so kombinacije štipendij s kadrovsko, deficitarno, AD futurino. Zoisova in državna štipendija se ne moreta kombinirati.

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765#!/Zakon-o-stipendiranju-%28ZStip-1%29 

Sprejeti popravki socialne zakonodaje

(21.11.2013)

Državni zbor je danes dokončno potrdil spremembe Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Povezava do navedene vsebine je spodaj.

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7288/b1d556e20c3e4ebbc33ba989627ee6b1/

 

Mobilna služba centra za socialno delo Žalec

Z dnem 01.10.2011 je začel Center za socialno delo Žalec poslovati tudi v prostorih upravne enote Žalec v naslednjih Občinah: Polzela, Prebold, Vransko, Braslovče in Tabor.

Razpored uradnih ur v poslovnih prostorih občin:

Občina Polzela: ponedeljek 08:30 do 10:30 14.04.2014;

Občina Prebold: torek 08:30 do 10:30 15.04.2014, 27.05., 08.07.2014;

Občina Vransko: sreda 08:30 do 10:30 16.04.2014, 28.05.2014, 09.07.2014;

Občina Braslovče: četrtek 08:30 do 10:30 10.04.2014;

Občina Taborr: petek 08:30 do 10:30 18.04.2014


Datumi izplačil socialnih transferjev za leto 2014

Terminski plan izplačil v letu 2014

Obvestilo glede spremembe ure izplačil (januar 2012) 

 

mddsz

 

 

 

www.csd-zalec.si
Center za socialno delo Žalec